Dolazak Tame【電子書籍】[ Stevan ?ar?evi? ]

Dolazak Tame【電子書籍】[ Stevan ?ar?evi? ] Dolazak Tame【電子書籍】[ Stevan ?ar?evi? ] Dolazak Tame【電子書籍】[ Stevan ?ar?evi? ]

<p>U ovim pri?ama su isprepletane istorija, fantastika, mitovi, legende i misticizam, a ima ih ta?no 25. Evo par re?i o svakoj od njih<br />"Isto popodne, isti dan" je pri?a o Mirjani i njenom usudu koji sti?e sa ?ergarima. U stvari, to je pri?a o ljubavi me?u pripadnicima dva suprotstavljena naroda.<br />"Srce vatre" govori o tome kako se sve vra?a i sve pla?a i da svaki na? postupak ima posledice, ma koliko herojski on u jednom trenutku delovao..<br />"Vu?ja nevesta" je zasnovana na ve?itom krugu postojanja, simbolizovanom u liku zmije koja grize sopstveni rep.<br />"?uvar" je jedna od prvih mojih objavljenih pri?a, davnih devedesetih godina, a govori o stalnoj borbi suprotstavljenih strana - ?Kao ?to postoji no?, postoji i dan, kao ?to postoji tama postoji i svetlo, kao protivte?a straha stoji ljubav i dok bude zla bi?e i dobra“<br />"Obale Dunavske" su bajkovita pri?a objavljena u ?ak dve zbirke 2013-te godine. Biv?i legionar tumara po ?umama kraj Dunava, a ono ?to ?e tamo otkriti prevazilazi sve ?to je poznavao.<br />"Tamo kraj vode, podno vrbe" je pri?a oslonjena na daleku istoriju i postojanje Ilira na ovim prostorima. Ponekad ono ?to deluje kao izdaja mo?e biti jedini spas.<br />"Neobi?ni doga?aji u gradi?tanskom samostanu" je prise?anje na Bogumile i prvi intezivniji ukus horora u zbirci.<br />"Kosovka devojka", govori o tome da je sve banalizovano i svedeno na mizernu trgovinu. Ni?ta vi?e nije sveto, pa ?ak ni Kosovka Devojka, ?to ?ete videti u Pra?etovski uvrnutom raspletu doga?aja<br />"Mra?nije od mraka" je pri?a negde izmedju crvenkape I tvajlajta.<br />U "Da?du" se opisuje odlaganje sme?a u pro?lost u vidu pljuska nerazumljivih predmeta po glavama zbunjenog ?ivlja i sve?tenstva koje se trudi da objasni neobi?ne padavine.<br />"Osvaja?i", su jo? jedan od mojih ranih radova, svojevremeno objavljen u legendarnom fanzinu Meteor i govori o tome da ?ak i najozlogla?eniji ratnici imaju svoje razloge za ono ?to ?ine.<br />U "Zidovima" se postavlja pitanje da li postoji samo svet koji poznajemo, ili nas zidovi dele od nepojamnih dimenzija koje egzistiraju uporedo s na?om stvarno??u.<br />"Kad gradova nestane" je sanjiva zimska idila pome?ana sa surovim ubistvom.<br />"Zauvek mlad", razja?njava od ?ega su be?ali drevni stanovnici gradi?a pod kojim se prostiru bezmerni lagumi.<br />"Vilinska krv" govori o prevarantkinji koja je naletela na ne?to ?to nije o?ekivala.<br />"Doba sabljozuba" postavlja pitanje do koje ta?ke dopiru izma?tani doga?aji, a gde zapo?inje realnost.<br />"Dolazak tame" je mra?na pri?a o putovanju poslednjim vozom na svetu.<br />"Baba Mara" govori o tome da se na samo par metara od nas mo?da kriju stravi?ne tajne. Mo?da su ljudi sa kojima svakodnevno pijemo kafu, pedofili, ubice i silovatelji.<br />"Lepa Jelena" je neuobi?ajena varijanta pri?e o crvenkapici.<br />"Pono?na zvona" i "Iza pansiona" su dve pri?e sa vampirskom tematikom.<br />U "Lejli" privatnog detektiva anga?uje prelepa cura da prona?e basnoslovno vredan nakit. Ono ?to ?e otkriti bi?e mnogo vi?e no ?to bi iko po?eleo.<br />"Poslednja Lunova avantura" kao poslednja pri?a u zbirci je erotsko-horor storija o prestarelom Lunu, legendarnom kralju pono?i za koga ste svi verovatno ve? ?uli, koji se susre?e sa nezamislivim ?rtvenim obredom posve?enom bogu Svarogu.</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。

※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。

※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。

※このページからは注文できません。

  • 商品価格:109円
  • レビュー件数:0件
  • レビュー平均:0.0

Teva 関連ツイート