Kolevkine Hronike【電子書籍】[ Stevan ?ar?evi? ]

Kolevkine Hronike【電子書籍】[ Stevan ?ar?evi? ] Kolevkine Hronike【電子書籍】[ Stevan ?ar?evi? ] Kolevkine Hronike【電子書籍】[ Stevan ?ar?evi? ]

<p>?Knjiga Predaka. Proro?anstvo toliko staro da je preraslo u legendu, a legenda u pri?u za malu decu. Ta bajka o sablastima ?to dolaze iz nepojamne daljine, o mu?karcu koji nije onaj koga vide i koji ?e ukrasti svetlo, pokoriti Vanuke, pro?i kroz vatru i pokloniti ga ljudima, o detetu ?to ?e izjedna?iti vrste ?to hodaju uspravno...“<br />Da li ?e se proro?anstvo obistiniti ili ?e napori inteligentnih bi?a da spasu Zemlju, Kolevku ? genetskog materijala iz kojeg su nastali nakon kolonizacije udaljenih planeta, propasti?<br />?Kolevkine hronike“, koautorsko delo Stevana ?ar?evi?a i Darka Savi?a, roman je u kojem se prepli?u fantastika i nau?na fantastika. Kao i u prethodnom ?ar?evi?evom delu ?Dolazak tame“, fantastika je bazirana na bi?ima iz srpske i slovenske mitologije (rusalke, samovile, krvopije, vanuci ? vukodlaci...,), ovog puta predstavljeni kao nova vrsta nastala genetskom mutacijom nakon nuklearne katastrofe na Kolevci. S druge strane, interplanetarni komunikacioni i transportni kanali, telepatija, telekineza, empati?ki ?titovi i danas sveprisutni avatari, elementi su nau?ne fantastike. Zajedno, odlike su dualizma koji se prote?e kroz ?itav roman.<br />Dualizam je iskazan kroz te?nju jednog dela inteligentnih bi?a da primitivne stanovnike Kolevke pretvore u ?ovce za klanje ... stado za vukove ?to putuju me?u zvezdama“, dok se drugi bore za spas mati?ne zemlje s koje su potekli. Ogoljenim i surovim opisima scena nasilja, po?ude i krvolo?nosti (??ak su joj i sa lica odrali ko?u i njene ogromne plave o?i su u Sun?icu zurile sa amorfne krvave lopte...“), kojima se autori poigravaju s granicama ?itao?eve trpeljivosti, suprotstavljeni su lirski momenti (?Sve je bilo puno jarkih boja, mirisa cve?a, ?ivota... ?ivot. Jahala bi belu ?drebicu, zatvorila o?i i ra?irila ruke, pustila da je vetar miluje, mrsi kosu, lice... ?ivot“). Mr?nja, zloba i ?elja za vla??u, nasuprot ljubavi, herojstvu i po?rtvovanosti. ?ak je i jedan od glavnih likova predstavljen kao oli?enje dualizma, vukodlak ? ?ovek zver.<br />Roman odlikuju upe?atljivi karakterni likovi, kojima je dodeljeno ta?no vreme i mesto za odigravanje krucijalne uloge: car Erik, pred kojim bi kada hoda ?...izvan palate i kamena ... ?udovi?ta nekako obarala poglede ... i klanjala se“, carica Olena, sveprisutna senka svih doga?aja, trinaest kraljeva ?... skup od trinaest budala, obu?enih u somot i svilu, koji sede u prestonoj dvorani i danima brbljaju i kokoda?u o ne?emu va?nom“, dezerter Teodor, koji do?ivljava transformaciju u zver ? vanuka, zadr?avaju?i svoju ljudsku stranu, de?ak Jukov, kojeg i pored svega pre?ivljenog krasi ?... veseo smeh, iskren i li?en briga“ koji su kao dar Bogovi ?podarili deci kako bi prebolela, zaboravila i pre?ivela uspomene“, dva generala, dva Burebista, jedan iz pro?losti ? jedan iz budu?nosti, i oba spremna da se ?rtvuju za uspostavljanje ravnote?e na Kolevci. Naravno, kakva bi to bajka bila kada ne bi bilo odbegle princeze i zametka klju?a sudbine ? nero?enog deteta koje ?e postoje?i svet izvesti iz tame.<br />Slike se ni?u jedna za drugom, kao odse?ci filmske trake. Njihovim ubrzanim smenjivanjem, naizgled nepovezane i zaokru?ene, celine po?inju da se transformi?u u film koji se odvija pred o?ima ?itaoca ? film nabijen energijom koja ne dozvoljava predah u toku misli. Ubrzanjem, likovi i mesta dolaze na svoju poziciju, sla?u se kao kockice i dobijaju smisao. Zarotirani kao na vrte?ci, neki likovi netragom nestaju, a pri?a se ogoljava na svom putu do velikog finala.</p><p>? ...op?ta nuklearna katastrofa je razorila planetu, a pre?iveli su se vratili u divlja?tvo i istorija je krenula od nulte ta?ke.“<br />Sklapaju?i poslednju stranicu romana, ostaje utisak prepoznatljivosti opisanih geografskih odrednica i tvoraca promena dru?tvenih zbivanja pro?lih vremena. Da li se istorija ponavlja?</p><p>Danijela Milosavljevi?</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。

※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。

※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。

※このページからは注文できません。

  • 商品価格:109円
  • レビュー件数:0件
  • レビュー平均:0.0

Teva 関連ツイート