Kaurinova Kletva【電子書籍】[ Stevan ?ar?evi? ]

Kaurinova Kletva【電子書籍】[ Stevan ?ar?evi? ] Kaurinova Kletva【電子書籍】[ Stevan ?ar?evi? ] Kaurinova Kletva【電子書籍】[ Stevan ?ar?evi? ]

<p>Radnja roman “Kaurinova kletva” odvija se u budu?nosti, obuhvataju?i nama poznati region. Centralno mesto zauzima Grad koji predstavlja pandan savremene Sodome i Gomore. Grad u kome su eskalirala sva zla savremenog dru?tva, kao rezultat ?kada ljudi sebi dozvole neobuzdane slobode“: vladavina politi?ke i farmaceutske mafije, policija u slu?bi o?uvanja vladaju?e manjine, vojska u slu?bi same sebe, ?irenje ve?ta?ki proizvedenih virusa i gu?enje sloboda, maloletni?ke bande zadojene revolucionarnim idejama, ru?evine, pusto?, zaga?enje, razorne sinteti?ke droge, ljudi kao ma?ine, seksualna izopa?enost, marginalizovano hri??anstvo.<br />Nasuprot marginalizovanog hri??anstva, glavna uloguu romanu poverena je Sestrinstvu, ?iji su sledbenici ?ene i na ?ijem ?elu se nalazi Aginica. Grupacija ?ija je delatnost donekle satanizovana - posebni obredi, ubistva, bavljenje travarstvom, seksualne orgije, preobra?aj li?nosti ljudi i njihovo pretvaranje u konje za vu?u...<br />Kaurinova kletva, ili pre legenda, razvija pri?u u formi trilera koja ide ka ostvarenju predskazanih doga?anja. Dinami?na pri?a sa o?trim, ponekad nedore?enim rezovima u samom toku pri?e i na momente preteranim forsiranjem opisa sado-mazo scena, vodi nas kroz borbu za nosioca prstena i novu Aginicu, propast Sestrinstva i prevrat u dru?tvu.<br />Veoma interesantno izgra?eni glavni likovi, posebno Azre, nezaobilazna ljubav kao pokreta?ki lajt motiv, pro?imanje tehni?ko-tehnolo?kih dostignu?a budu?nosti sa legendama iz pro?losti, diskutabilne vrednosti poklonika hri??anstva, samo su neki od odlika ?ar?evi?evog SF ljubavnog trilera.<br />Roman zavr?ava borbom za uni?tenje Sestrinstva, koja je ujedno iskori??ena i za rotiranje pozicija u kruga mo?i izme?u glavnih drajvera dru?tvenih promena: politike, crkve, vojske, monarha. Nastupilo je ?vreme ovaca“ , obilja svega a siroma?tva du?e. Sestrinstvo? Posejano seme nastavlja da ni?e iza manastirskih zidina ....</p><p>Danijela Milosavljevi?</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。

※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。

※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。

※このページからは注文できません。

  • 商品価格:108円
  • レビュー件数:0件
  • レビュー平均:0.0

Teva 関連ツイート