Sam Ispod ?ljive【電子書籍】[ Stevan ?ar?evi? ]

Sam Ispod ?ljive【電子書籍】[ Stevan ?ar?evi? ] Sam Ispod ?ljive【電子書籍】[ Stevan ?ar?evi? ] Sam Ispod ?ljive【電子書籍】[ Stevan ?ar?evi? ]

<p>Radnja romana nas vodi trista godina u budu?nost, ta?nije u 2311. godinu. Svet je ispar?an na nekoliko velikih geopoliti?kih celina, me?u kojima se po izuzetnom blagostanju isti?e Evropa, jedinstvena republika naseljena jednim narodom. Njeni stanovnici ?ive gotovo isklju?ivo u megalopolisima. ?ak i ako nisu zaposleni, u?ivaju visoke apana?e koje im omogu?avaju luksuzan ?ivot. Poslove koje niko ne ?eli, obavljaju roboti i dolpengengeri, beslovesna klonirana ?ovekolika bi?a upravljana sistemima iz gradova. Negde na granicama Evrope vode se ratovi, o kojima se uglavnom zna preko herojskih saga emitovanih kroz mas-medije, ali to je na margini interesovanja zadovoljnih Evropljana.</p><p>U tom i takvom svetu, detektiv Milivoj Jovanovi? dobija zadatak da istra?i kra?u ure?aja za putovanje kroz vreme, ali, tako?e, i elimini?e kradljivca, nekada?njeg agenta Me?udimenzionalnog odseka (MDO) Anu Simonovi?, koja, izvesno, stoji iza zlo?ina. Trag vodi van grada i on izlazi da bi otkrio da je svet mnogo druga?iji od onoga kakvim ga je zami?ljao... Da stvari nisu onakve kakvim se izdaju, shvati?e ubrzo i drugi MDO agent, Aleksa Laki?, koji se otiskuje na vremensko putovanje u nameri da zaustavi odbeglu Anu Simonovi?, s kojom je bio u emotivnoj vezi.</p><p>Velika jurnjava po vremenskoj osi, jurnjava u realnom vremenu, Kremansko proro?anstvo i neo?ekivana otkri?a smenjuju se bez ikakve kontrole. U vrtoglavoj akcionoj pri?i me?aju se likovi iz razli?itih epoha tokom gotovo 500 godina, a super-agenti, ?rtve genetskih manipulacija i tehnologija budu?nosti sukobljavaju se na ?vornim vremenskim petljama sada?njosti i alternativnih budu?nosti.</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。

※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。

※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。

※このページからは注文できません。

  • 商品価格:108円
  • レビュー件数:0件
  • レビュー平均:0.0

Teva 関連ツイート